Telefon kontaktowy

+48 602 296 490

Gliwice ul. Akademicka 50, MAŁA ARENA P4

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Sobota:

8:00 – 21:00

Regulamin

REGULAMIN GABINETU FIZJOTERPAII I MASAŻU POD NAZWĄ F!KOU

Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Gabinet Fizjotrpaii F!KOU. Klient umawiający się na wizytę akceptuje regulamin. Jest to warunek konieczny, niezbędny do skorzystania z usług gabinetu.

§1. Podstawy prawne funkcjonowania
 1. Gabinet Fizjoterapii F!KOU działa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej FIKOU Anna Walińska z siedzibą Napiwoda 101, 13-100 Nidzica.
 2. Anna Walińska jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. ) i prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą FIKOU Anna Walińska utworzonym ze środków własnych w Gabinecie Fizjoterapii F!KOU w Gliwicach.
 3. Gabinet Fizjoterapii F!KOU ( zwany dalej F!KOU) działa na podstawie prawa do wykonywania zawodu Fizjoterapeuty nr PWZFZ 11613 wydanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów oraz niniejszy regulamin.
§2. Sposób kierowania gabinetem
 1. F!KOU kieruje właściciel – Anna Walińska i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Właściciel samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące F!KOU i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności właściciela zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
§3. Cele i zadania gabinetu
 1. Podstawowym celem F!KOU jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa w zakresie rehabilitacji.
 2. Do podstawowych zadań F!KOU należy:
  a. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów;
  b. prowadzenie fizjoterapii i treningu medycznego oraz opiniowanie o stanie zdrowa pacjentów według obowiązujących przepisów;
  c. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
  d. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej;
  e. wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;
  f. inne zadania zlecone przez właściciela podmiotu.
§4. Przebieg procesu udzielania świadczeń
 1. Przed przystąpieniem do pierwszej wizyty lub konsultacji klient podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO dostępną na wejściu do Gabinetu w widocznym miejscu i wyrażeniu zgody na świadczenie usług wykonywanych w F!KOU.
 2. Klient podpisujący zgodę deklaruje pełną zdolność fizyczną, psychiczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów.
 3. Do gabinetu Klient wchodzi pojedynczo, chyba że jest to osoba niepełnoletnia lub niepełnosprawna, wtedy wchodzi z opiekunem.
 4. Magister fizjoterapii na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub przeprowadzonego wywiadu, badania, przedstawionej dokumentacji medycznej proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 5. Klient ma obowiązek poinformować terapeutę o stanie swojego zdrowia w sposób wyczerpujący. Jakiekolwiek urazy powstałe na skutek zatajenia przez klienta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawą roszczenia wobec terapeuty.
 6. Klient ma obowiązek poinformować terapeutę o ewentualnych urazach, stanach bólowych powstałych w skutek przeprowadzonej terapii gdyż może to mieć istotny wpływ na przebieg dalszej terapii.
 7. W razie zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń zdrowia w trakcie przeprowadzania terapii klient powinien natychmiast powiadomić o tym terapeutę. Jeśli wymaga tego dobro klienta, terapeuta ma prawo odmówić wykonania usługi lub znacząco zmienić zakres jej wykonywania.
 8. Terapeuta ma prawo odmówić wykonania świadczenia w przypadku wystąpienia przeciwwskazań do terapii.
 9. Terapeuta ma prawo wymagać od klienta przedłożenia wyników odpowiednich badań, jak również przeprowadzenia badań dodatkowych.
 10. Terapeuta zastrzega sobie prawo do konsultacji na temat stanu zdrowia z lekarzem kierującym bądź innymi specjalistami, a także zażądać od lekarza specjalisty skierowania na zabiegi.
 11. Korzystanie z usług innego terapeuty, nie związanego z gabinetem F!KOU, wyłącza odpowiedzialność i pozbawia klienta prawa do jakichkolwiek roszczeń względem wyżej wymienionego podmiotu lub terapeuty powiązanego umową z właścicielem.
§5. Rejestracja Klientów
 1. Rejestracja klientów odbywa się w różnych formach tj. : osobiście, telefonicznie, online, przez członków rodziny, osoby trzecie; z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
 2. Przy pierwszej rejestracji klient jest zobowiązany przedstawić dowód osobisty (dane: imię, nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania).
 3. Zapis powyżej dwóch osób jednocześnie jest możliwy dopiero po opłacie z góry za dane wizyty (gotówka, przelew na konto bankowe nr: mBank: 91 1140 2004 0000 3102 7754 9723).
 4. W przypadku niedostępnych terminów utworzona jest lista rezerwowa umożliwiająca zapisanie klienta w przypadku gdy zwolni się termin wizyty. Klient jest zapisywany wg kolejności zapisu na listę rezerwową.
 5. Zmianę terminu wizyty lub jej odwołanie można zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem. Istnieje odstępstwo w przypadku nagłych sytuacji losowych, wtedy klient jest zobowiązany poinformować o nieobecności najszybciej jak to możliwe przed wizytą.
 6. Jeśli w danej chwili nie można się dodzwonić to należy wysłać SMS z informacją.
 7. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed terminem wizyty lub nieobecność bez poinformowania będzie skutkowało doliczeniem 50% ceny usługi przy umówieniu się na kolejną wizytę.
 8. Nie otrzymanie SMS-a przypominającego o wizycie nie usprawiedliwia nieobecności klienta.W przypadku spóźnienia na umówiony zabieg, czas jego trwania może zostać odpowiednio skrócony, a po upływie 15 minut terapeuta może anulować wizytę.
 9. Wskazane jest przybycie minimum 10 minut przed umówionym zabiegiem.
§6. Płatność za usługi
 1. Płatności dokonuje się gotówką lub przelewem na konto (przy opłacie z góry za zabiegi).
 2. Ustala się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Opłaty za zabiegi odbywają się zgodnie z cennikiem dostępnym na tablicy informacyjnej F!KOU oraz stronie internetowej www.fikou.pl.
 4. W przypadku niewykorzystania zabiegów w ramach bonu podarunkowego lub nieodwołania opłaconej wcześniej wizyty na 24 godziny wcześniej, pieniądze nie zostaną zwrócone.
 5. Na życzenie klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, zostanie wystawiony rachunek uproszczony lub faktura. W przypadku chęci otrzymania rachunku dla przedsiębiorcy, klient wcześniej zobowiązany jest podać prawidłowy NIP przedsiębiorcy.
 6. Rozpoczęcie korzystania z usług F!KOU jest tożsame z oświadczeniem, iż klient posiada zabezpieczone środki na pokrycie należności za usługi.
§7. Prawa i obowiązki pacjenta
 1. W czasie korzystania z usług F!KOU klient ma prawo do:
  a. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel gabinetu,
  b. Świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  c. Rzetelnej informacji o stanie zdrowia, wglądu do własnej dokumentacji medycznej,
  d. Pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  e. Pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów,
 2. Do obowiązków klienta należą:
  a. Zapoznanie się z regulaminem F!KOU,
  b. Przestrzegania zasad higieny osobistej,
  c. Przestrzegania ładu i porządku na terenie F!KOU,
  d. Przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
  e. Zgłaszania się na zabiegi z własnym ręcznikiem oraz w stroju umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała.
  f. Wyciszenie telefony w trakcie wizyty.
§8. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych klienta jest FIKOU Anna Walińska. Dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania i udzielania świadczenia zdrowotnego. Z pełną treścią klauzuli obowiązku informacyjnego oraz przysługującymi klientowi prawami można zapoznać się w gabinecie lub na stronie internetowej www.fikou.pl.
 2. Dane osobowe podane przez klienta objęte są tajemnicą. Dane służą do zebrania informacji koniecznych do podjęcia świadczenia zdrowotnego.
 3. Dokumentacja medyczna jest własnością F!KOU.
 4. Dokumentacja może być udostępniona:
  a. Klientowi,
  b. Przedstawicielowi ustawowemu,
  c. Osobie wskazanej przez klienta po okazaniu pełnomocnictwa w formie pisemnej
  d. Podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa.
 5. Dokumentowanie przebiegu terapii w formie filmu lub zdjęć jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez klienta lub osobę do tego uprawnioną.
 6. Gabinet F!KOU to dwa pomieszczenia wydzielone z backstag’u hali MAŁA ARENA w Gliwicah, której Zarządcą jest Operator – Fundacja Radan. F!KOU nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, urazy, zagubienia inne sytuacje problematyczne powstałe na terenie obiektu, ani za rzeczy zgubione lub pozostawione w gabinecie.
§9. Przepisy końcowe
 1. Klient lub jego prawny opiekun zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących sposobu prowadzenia terapii lub współpracy z pracownikiem gabinetu.
 2. Do gabinetu nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków , a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 3. F!KOU nie ponosi odpowiedzialności za osoby i ich niewłaściwe zachowanie mogące stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie gabinetu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości klientów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek klienta, w siedzibie F!KOU, a także na stronie internetowej www.fikou.pl.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2021 roku.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach objęcia świadczoną opieką zdrowotną jest FIKOU ANNA WALIŃSKA z siedzibą w Napiwoda 101, 13-100 Nidzica, dalej: „Administrator” w rozumieniu art . 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego lub pod adresem e-mail: biuro@fikou.pl (oraz jeśli ma to zastosowanie wskazujemy dane kontaktowe do powołanego Inspektora Ochrony Danych).

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu, jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne.

Prowadzimy dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń, w wyjątkowych przypadkach również dotyczące np. uzależnień. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:

 • art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. z lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz par. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej;
 • art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji;
 • art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z
  uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych.
Profilowanie oraz przekazywanie danych do państw trzecich

Profilowanie polega na tym, iż na podstawie zgromadzonych o Tobie informacji jesteśmy uprawnieni do tworzenia profili preferencji naszych pacjentów, których dane osobowe znajdują się w naszych bazach. W oparciu o to dostosowujemy nasze usługi oraz kierowane do Ciebie komunikaty. Każdorazowo działanie to odbywa się wraz z ingerencją człowieka, nie w sposób automatyczny. Pamiętaj, że możliwość niepodlegania automatycznym decyzjom w tym zakresie jest Twoim podstawowym uprawnieniem, z którego możesz skorzystać w każdej chwili.

Administrator może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych a w związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej np. w przypadku serwisowania oprogramowania informatycznego.

Zapewniamy, ze przekazywanie danych zabezpieczone zostanie w sposób właściwy m.in. w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską.

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie czy obowiązkowo?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich nie podanie może skutkować odmową umówienia wizytybądź udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Administrator świadcząc usługi z zakresu fizjoterapii jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa na udzielanie świadczenia zdrowotnego chociaż w wielu przypadkach usprawnia to w stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług.

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z naszych usług w ramach udzielanego świadczenia zdrowotnego zostanie utworzona dla Ciebie dokumentacja medyczna, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Twojej dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez s lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Informacja o przysługujących Ci prawach

Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych korespondując na wskazany poniżej adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa